درصد پیشرفت پروژه ها

دانش آموز
50%
بابک
60%
فلسطین
80%